Skip to main content

Terms & Conditions


Onze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 15 februari 2018 tot heden

Art. 1. Definities


In onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder :
1. SafetyCheck: de onderneming De Sitter Lesley, gevestigd in de Heikantstraat 22 te Overmere, wordt in onderhavige Algemene Voorwaarden “SafetyCheck” genoemd.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan SafetyCheck de opdracht geeft tot (doen) verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten en/of producten.

Art. 2. Toepasselijkheid


1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestekken, offertes, overeenkomsten en leveringen van SafetyCheck, van welke aard dan ook, tenzij anders expliciet en schriftelijk is overeengekomen
2. Bij elke bestelling, hetzij telefonisch, mondeling of schriftelijk, aanvaard de Opdrachtgever zonder voorbehoud onderhavige algemene voorwaarden, waarvan alle bepalingen primeren boven enige andere voorwaarden.

Art. 3. Bestekken en offertes


1. De bestekken en offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen, diensten, rechten en taksen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt SafetyCheck zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
2. Om rekening te houden met eventuele schommelingen van de lonen en de daarbij horende sociale lasten, alsmede van de basisprijzen van zekere materialen, die zich in de loop van opdracht voordoen, wordt het bedrag van de onderscheidene betalingen aangepast volgens het Typebestek 101 van 1987 (art. 13§2a Wet van het Typebestek).
3. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De BTW is ten alle tijde ten laste van de Opdrachtgever en wordt in rekening gebracht op de factuur.

Art. 4. Overeenkomt en uitvoering


1. Wanneer SafetyCheck zich verbindt tot het leveren van diensten of prestaties dient de Opdrachtgever bij ondertekening van de bestelbon een voorschot van 50% van de totale waarde van de bestelbon te betalen, tenzij anders overeengekomen. Pas op het ogenblik van betaling van voormeld voorschot zullen de werken door SafetyCheck worden aangevat. Het resterende saldo zal verschuldigd zijn op het ogenblik van het overmaken van de factuur aan de klant.
2. Indien tussen SafetyCheck en de Opdrachtgever bij het opmaken van de offerte wordt overeengekomen dat de effectieve uitvoering van de werken zal worden uitgesteld voor een periode die de 2 jaar niet mag overschrijden, dan zal de klant bij ondertekening van de bestelbon aan SafetyCheck een voorschot verschuldigd zijn van 10% van de totale offerte.
3. De opgegeven leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden SafetyCheck niet. Vertraging in de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Ingeval van overmacht is de SafetyCheck ontlast van haar verplichting tot uitvoeren.
4. Alle klachten van leveringen en plaatsingen moeten uitsluitend bij aangetekend schrijven binnen de 7 kalenderdagen na levering en/of uitvoering toekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Klachten die niet binnen de 7 kalenderdagen na levering en/of uitvoering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de 2 maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.
5. Wijzigingen na bestelling door de Opdrachtgever gevraagd, dienen ook schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend door de Opdrachtgever en SafetyCheck, met vermelding van eventuele wijziging in prijs, leveringstermijn en andere voorwaarden.
6. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door SafetyCheck. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan SafetyCheck een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van het totaalbedrag van de bestelling, met een minimum van €50.

Art. 5. Facturatie en betaling


1. De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag. Bij gebreke aan tijdige integrale betaling zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand (= 12% op jaarbasis) op het uitstaande bedrag.
2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil of zonder ernstige redenen en na vergeefse ingebrekestelling, zal het verschuldigd saldo van rechtswege verhoogd worden met 10%, met een minimum van €100 , zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
3. Klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen de acht werkdagen na factuurdatum bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden aan de verkoper. Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.
4. De geleverde en/of geplaatste goederen blijven eigendom van SafetyCheck tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en intresten. Het risico gaat echter over op de Opdrachtgever van bij de contractsluiting. Ingeval SafetyCheck haar recht van eigendomsvoorbehoud wenst te realiseren, is zij gerechtigd voor administratieve kosten en eventueel vervoer een vergoeding te vragen gelijk aan 20% van de globale waarde.
5. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijk aanmaningen, zijn steeds ten laste van de klant.
6. Onze facturen zijn tevens contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van SafetyCheck, tenzij anders schriftelijk werd bedongen. Iedere andere betaling door de Opdrachtgever gebeurt op diens verantwoordelijkheid.

Art. 6. Waarborg


1. De waarborgperiode is 2 jaar en vangt aan op datum van de factuur. De waarborg is slechts geldig indien de toestellen door onze dienst onderhouden worden met een onderhoudscontract.
2. Alle verplaatsingen worden forfaitair aangerekend wat betreft prestaties buiten waarborg. De waarborg vervalt ingeval van slechte installatie, van slecht onderhoud of van ondeskundige herstellingen uitgevoerd door vreemde technici. De waarborg vervalt in geval van wijziging zonder onze schriftelijke goedkeuring hiervan en in geval van normale sleet. Wij zullen tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn ten opzichte van derden voor schade aan personen en goederen. De Opdrachtgever waarborgt ons tegen elk verhaal van derden.
3. Herstellingen uit te voeren als gevolg van panne, door aanwezigheid van de vreemde voorwerpen in de toestellen, door abnormale vervuiling, door verkeerdelijk handelingen, worden volledig aangerekend evenals gebruikte wisselstukken.
4. Deze onderdelen vallen niet onder deze waarborg: kabels, batterijen, led's.
5. De waarborg geeft in geen geval recht op uitstel van betaling.

Art. 7. Intellectuele eigendom


1. Alle tekeningen, schema’s, offertes en andere documentatie blijven eigendom van SafetyCheck. Het is verboden ze geheel of gedeeltelijk te kopiëren noch aan derden te lenen of te overhandigen. Zij mogen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze door SafetyCheck overhandigd werden, zelfs in dit geval is SafetyCheck niet aansprakelijk voor een gebruik dat zij aldus zou toegestaan hebben.

Art. 8. Rechten


1. De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welk andere vorm van liquidatie van het vermogen van de koper. SafetyCheck heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.
2. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van SafetyCheck bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


About

SafetyCheck is een jong, dynamisch bedrijf dat gestart is als een full service installateur op het gebied van Security, Elektriciteit en Airco.

Blijf op de hoogte van onze projecten en volg ons op diverse social media.

Facebook - Instagram - LinkedIn